Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21 września 2017

Aktualności | 2017-09-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W czwartek 21 września 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 4 uchwał dot. m.in.:

 

- trybu postępowania w przypadku utracenia przez wędkarza  „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką”. W wyniku zniszczenia lub zagubienia zezwolenia wędkarz zobowiązany jest do złożenie pisemnego wniosku do macierzystego zarządu koła o wydanie duplikatu z podaniem okoliczności utraty dokumentu. Na tej podstawie decyzję o wydaniu duplikatu podejmuje zarząd koła, z tym, że duplikat nie upoważnia do korzystania z rocznego limitu niektórych gatunków ryb zawartego w zezwoleniu. W drugim przypadku utrata zezwolenia w wyniku przestępstwa zobowiązuje wędkarza do złożenia wniosku do zarządu okręgu z załączonym dokumentem potwierdzający to zdarzenie przez organy ścigania. Na tej podstawie wędkarz otrzymuje z okręgu wtórnik zezwolenie z zachowaniem rocznego limitu niektórych gatunków ryb określonych w zezwoleniu.

 

- zmiany załącznika do uchwały nr 51/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.08.2017 r. w sprawie: nadania sztandaru dla koła PZW nr 22 Kleofas. Zmiana dotyczyła usunięcia z projektu sztandaru symbolu wieży kopalnianej, która nie jest przewidywana w regulaminie nadawania i użytkowania Sztandaru PZW – obie uchwały przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

- zatwierdzania zmian w regulaminach łowisk licencyjnych przez Komisję Gospodarczą mającą na celu skrócenia do minimum czasu oczekiwania przez koła na decyzję dokonania korekty lub zmian w treści regulaminu. Zmiany nie dotyczą:  ustalania wysokości opłat licencyjnych, limitów połowu ryb, wymiarów i okresów ochronnych ryb, przy przestrzeganiu zapisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów na jej podstawie wydanych, ustalania miejsca i czasu pobierania opłat. Ustalenia te pozostają w kompetencji zarządów kół. – omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

- zatwierdzenia zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu mającej wpływ na tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez wędkarzy wynajmujących kempingi, wędkarzy oraz osoby przebywające na terenie ośrodka korzystające z dostępu do akwenu. Atrakcyjność tych urządzeń będzie także sprzyjać większemu zainteresowaniu tym miejscem i zarazem będzie mieć charakter rehabilitacji osób niepełnosprawnych korzystających z tego ośrodka. Korzystanie z siłowni  w szerszym gronie będzie także sprzyjać większej integracji nie tylko wędkarzy, ale również społeczności lokalnej i będzie miała wpływ na edukację ekologiczną, tym bardziej, że będzie się ona odbywać w bezpośrednim kontakcie z otaczającą nas przyrodą leśną – omówił prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.

 

 

 

 

W dalszej części posiedzenia wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski omówił przypadek przyjęcia w 2017 r. do koła PZW nr 2 Wilkucice – Okręg PZW Piotrków Trybunalski - bez kartoteki ewidencyjnej członka koła PZW nr 110 1 Maja z Okręgu PZW w Katowicach z naruszeniem § 13 pkt. 9 Statut PZW zawierającym postanowienie, że wędkarz przenoszący się do innego koła może być przyjęty jedynie z kartą ewidencyjną. W sprawie tej zostało wysłane do ZO PZW Piotrków Trybunalski stosowne pismo z powiadomieniem ZG PZW.

 

 

 

Wiceprezes ds. gospodarczych Edward Totoń omówił uzgodnione z kołami  zainteresowanymi sprawą wywożenia zanęt i przynęt na zb. Dziećkowice nr 009. W wyniku tych uzgodnień zostanie zakazany wywóz zanęt i przynęt oraz stawiania markerów na zachodnim brzegu zbiornika, na odcinku ok. 500 m od przepompowni GPW do pierwszego cypla za rybaczówką. Natomiast na pozostałym odcinku brzegu zachodniego zostanie dopuszczony wywóz zanęt i przynęt w porze nocnej. Odcinek ten zostanie wyznaczony od cypla do pierwszych płyt, a także odcinek brzegu wschodniego od strony Przemszy z zastrzeżeniem, że wędkujący z łodzi mają prawo do wędkowanie  w odległości 50 m od brzegu zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb. Te uregulowania powinny zakończyć spory pomiędzy wywożącymi zanęty i przynęty a innymi użytkownikami korzystającymi ze zbiornika w celach rekreacyjno- turystycznych, a tym samym możliwością wypowiedzenia umowy na użytkowanie akwenu przez HKW. 

 

 

 

Rzecznik dyscyplinarny ZO kol, Władysław Wenerski  złożyli sprawozdanie z liczby ujawnionych wykroczeń, które przedstawiają się następująco: w lipcu wpłynęło do okręgu 67 zawiadomień o wykroczeniu, a sierpniu 73 zawiadomienia na wędkarzy naszego okręgu.  W liczbie tej znajdują się 3 zawiadomienie po jednym z okręgów Nadnotecki, Bielsko Biała i  Częstochowa. Wykroczenia dotyczyły m.in. braku wpisu do rejestru połowu ryb, łowienie na 3 wędki, zabieranie ryb niemiarowych i nie zgodnych z obowiązującymi limitami.

 

 

W sprawach różnym m.in. zapoznano członków prezydium ze zmianami w RAPR dot. okresu ochronnego szczupaka, który będzie obowiązywał od 1 stycznia do 30 kwietnia; suma od 1 stycznia do 31 maja i węgorza od 1 grudnia do 31 marca.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

Zdjęcia