Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – czerwiec 2016 r.

Aktualności | 2016-06-16 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 16 czerwca 2016 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 15,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Oba posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

W posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski, rzecznicy dyscyplinarni kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski, dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 9 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu związanych z bieżącą działalnością Związku.

 

Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski omówił uchwałę w sprawie: zatwierdzenia 36 uchwał Prezydium ZO podjętych na posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju br. W czasie dyskusji Zarząd Okręgu uchylił § 2 uchwały nr 23/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dofinansowań inwestycji w kołach dot. dofinansowania remontu drewnianego kampingu koła nr 64 Zabrze znajdującego się na terenie ośrodka Bezchlebie oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia komisji egzaminacyjnych w kole PZW nr 13 Gliwice i kole PZW nr 99 przy KWK Ziemowit.

 

Sekretarz ZO kol. Mirosław Winiarski omówił uchwałę w sprawie dostosowania działalności gospodarczej okręgu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

 

Wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Konrad Ciura omówił uchwały w sprawie: zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 616 Odra II w dniu 02.07.2016 w godzinach  od 9.00 do 16.00  na czas trwania międzynarodowych zawodów kajakowych ,,Meander Orient Expres 2016” organizowanych przez Klub Kajakowy Meander, uchylenia uchwały nr 42/2014 ZO z dnia 25.06.2014 r. w sprawie odłowu suma przy użyciu narzędzi rybackich na zb. Gliniok nr 301 w Mysłowicach z braku możliwości selekcyjnego odłowu, wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie dla członka koła PZW 108 Miasteczko Śl., koła PZW nr 36 Sosnowiec Milowice

i członka koła PZW nr 28 Knurów utraconych w wyniku kradzieży, zniszczenia zezwoleń z przyczyn niezależnych od wędkarza.

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr 60/2013 r. Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.12.2013 r. dotyczącej wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcję społeczne we władzach i organach statutowych Okręgu w Katowicach w związku ze zmianą funkcji sekretarza i członka OKR w składzie okręgowej komisji rewizyjnej oraz uchwałę w sprawie  przesunięcia 15 000 zł z funduszu zarybieniowego na fundusz ochrony wód. 

 

W dalszej części obrad Prezydium wysłuchało ustnych sprawozdań z prac poszczególnych komisji problemowych.

 

Kol. Janusz Olszewski - przewodniczący komisji organizacyjnej przypomniał zasady powoływania członków komisji egzaminacyjnej w kołach. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt. W sprawie tej zostaną przygotowane stosowne materiały łącznie z drukiem zaświadczenia o zdaniu egzaminu przez osobę ubiegającą się o kartę wędkarską. Materiały te zostaną rozesłane do kół i zamieszczone na stronie internetowej okręgu.

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił analizę liczebności członków okręgu na dzień 31 maja 2016 r. , która w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. jest niższa o 88 wędkarzy oraz analizę realizacji budżetu za okres 5 miesięcy , która jest na poziomie proporcjonalnym co do planowanych założeń budżetowych na 2016 r.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski złożył informację z przeprowadzonych 23 postępowań dyscyplinarnych w 2015 r. przeciwko działaczom pełniącym funkcję we władzach i organach kół. W ramach regulaminowych działań rzeczników dyscyplinarnych kół rozeznali oni i skierowali 568 wykroczeń do sądów koleżeńskich kół za wykroczenia Amatorskiego regulaminu połowu ryb.

 

Kol. Władysław Wenerski  - drugi rzecznik dyscyplinarny poinformował o opracowaniu w formie broszury  instrukcje postępowania rzecznika dyscyplinarnego PZW z praktycznymi przykładami  wypełniania  obowiązujących druków w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, które otrzymają wszyscy rzecznicy kół w terenie.

 

Kol. Jarosław Pawlak – sekretarz  Okręgowej Komisji Rewizyjnej poinformował członków zarządu o przeprowadzonych kontrolach dot. zarybień obwodów rybackich, przeprowadzonych w okręgu inwestycji w latach 2014 – 2015 oraz zapowiedział rozpoczęcie kontroli działalności sportowej prowadzonej przez okręgowy kapitanat sportowy i okręgowy klub wędkarski.

 

Kol. Zbigniewa Górski – przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego poinformował zebranych o przeprowadzonych szkoleniach przewodniczących sądów koleżeńskich kół, których wiedza i poziom prowadzonych rozpraw jest zadawalający. W stosunku do ubiegłego roku ilość przeprowadzonych rozpraw kształtuje się na podobnym poziomie.

Kol. Henryk Brylski dyr. biura ZO zdał relację z realizacji umów na obwodach rybackich w ramach zawartych umów  z RZGW , które przebiegają zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami oraz ogłosił wykonanie wiosennych zarybień wód okręgu.

 

Prezes  Zarządu Okręgu udzielił informacji o pracach prezydium ZG dot. rozpatrzenie wniosków Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód w sprawie zmian w ustawach i rozporządzeniach państwowych dot. gospodarki wędkarsko-rybackiej; założeń programowych i stanu przygotowania „Konferencji Naukowej PZW w 2016 r.” ; omówienia tematyki spotkania prezesów i dyrektorów okręgów PZW w Spale w dn. 24-25.06.br. oraz stanu przygotowań prac nad programem tworzenia bazy członków PZW.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama