Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 24.09.2020

Aktualności | 2020-09-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 24 września 2020 r. o godz. 13,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 5 uchwał w sprawie:

 

- wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na działkach 2059 oraz 256/1 obręb Kończyce Małe, zgodnie z przedłożoną dokumentacją z dnia 07.08.2020 roku,

- wyrażenia zgody na ustawienie przyczepy kempingowej na terenie stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem Pławniowice w uzgodnieniu z władzami koła PZW nr 43 Pyskowice,

- wyrażenia zgody przedstawicielom firmy Fishtech na połów ryb z łodzi w drugiej połowie października, przez okres do 4 dni, w godzinach od 04:00 do 23:00 na zbiorniku głównym Rybnik, celem nakręcenia filmu. Termin produkcji filmu na akwenie zostanie ustalony z PGE GiEK Oddział Elektrownia Rybnik. Ekipa filmowa będzie liczyła trzy łodzie - uchwały omówił:  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

- ustalenia wysokość wpisowego dla członka uczestnika Okręgu PZW w Katowicach: dla nowowstępującego -  0,00 zł dla pozostałych- 12,00 zł  - uchwałę omówił skarbnik ZO Robert Sito;

- wyrażenie zgody przedstawicielom firmy Fishing League sp. z o.o. na wędkowanie z łodzi w dniach 07–08.10.2020 r. na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże podczas realizacji materiałów filmowych dla celów promocji i reklamy,

- wyrażenia zgody na odpłatne wędkowanie podczas treningu kadry sportowej PZW w dyscyplinie feederowej, w dniach 01-04 października 2020 r. na rzece Odrze nr 033 w Kędzierzynie Koźlu. Po zakończeniu treningu i zważeniu ryb, organizator zostaje zobowiązany do wypuszczone ryby z powrotem do wody. Zobowiązanie organizatora dotyczy także utrzymania porządku sanitarnego na terenie łowiska w trakcie i po zakończeniu treningu - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski.

 

Ponadto omówiono projekty 10 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, sportu oraz nadania medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”. 

 

 

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

- przedłożenia uchwały Prezydium ZO z dnia 27.02.2020 r. i 3 uchwał z dnia 23.07.2020 r. Uchwały przyjęto bez zmian i uchyleń – uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- zmiany podziału środków finansowych na zarybienie w 2020 r. wyrażającej się podziałem  kwotę 2 250 000,00 zł na następujące części składowe: zarybienie obwodów  rybackich 880 000,00 zł i 1 224 726,00 zł zarybienie wód stojących. Zarybienie akwenów o powierzchni do 10 ha pozostaje na wysokości 3 800,00 zł/ha wyliczonych na podstawie sprzedanych składek na ochronę i zagospodarowanie wód na dzień 31.12.2019 r. – uchwałę omówił  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- podziału składek członkowskich na 2021 rok. Składka członkowska ogólnozwiązkowa pozostaje na nie zmienionym poziomie, tj. 100 zł z której 10% odprowadza się do ZG PZW, pozostała część podlega podziałowi pomiędzy ZO i koła w wysokości od 45 do 55% w zależności od oceny działalności poszczególnych kół,

- uchwalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków Okręgu PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych na rok 2021 na wodach ogólnodostępnych okręgu. Wysokość uchwalonych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód pozostaje na poziomie 2020 r. z tym, że składka górska została włączona do składki pełnej i składek niepełnych nizinnych. Zniesienie składki górskiej wiąże się z minimalnym zainteresowaniem wędkarzy zakupem nie przekraczającym 5 znaków wartościowych w roku.

Opłata na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych na 2021 r. jest odpowiednikiem uchwalonej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód powiększoną ok. 90%. Tabele wysokości składek członkowskich wraz ze składkami okresowymi i opłatami dla niezrzeszonych, które także nie uległy zmianie zostaną zamieszczone na stronie internetowej okręgu łącznie z zakresem i zasadami stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 r.,

- przekazania kwoty 500,00 zł na gwóźdź pamiątkowy z okazji nadania w 2019 r. Kołu PZW nr 13 Gliwice sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego,

- dofinansowania inwestycji na łowisku specjalnym „Bażyna” w Syryni stanowiącym własność Okręgu PZW w Katowicach. Dofinansowanie dotyczy wykonania prac ziemnych przy poszerzeniu grobli oraz ukończenia prac remontowych Stróżówki nad zbiornikiem Bażyna do kwoty 8.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur. Prace powierza się zarządowi koła PZW nr 62 Wodzisław Śl.

- dofinansowania zakupu łodzi wraz z silnikiem dla Koła PZW nr 88 Wolbrom oraz silnika dla  Koła PZW nr 32 Lędziny. Dofinansowanie zakup dotyczy łodzi wędkarskiej 3,6 m oraz silnika spalinowego Suzuki 6 KM  z przeznaczeniem na akwen  Wolbrom dla Kole PZW nr 88 Wolbrom, do wysokości 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 4.700,00 zł na podstawie przedstawionych faktur.

Dofinansowanie zakup silnika spalinowego przyczepnego  30 KM,  do łodzi używanej na zbiorniku Dziećkowice dla Kole PZW nr 32 Lędziny, do wysokości 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 12.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur.- uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

 

 

 

 

W zakresie działalności sportowej i młodzieżowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- zmiany regulaminu OKS w zakresie dostosowania przepisów do obowiązujących w Związku uregulowań wynikających z podjętych zmian w strukturach sportu wędkarskiego. Regulamin zostanie opublikowany  na stronie internetowej okręgu w zakładce OKS - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogdan Kossowski;

- uzupełnienia składu Komisji do spraw młodzieży o kol. Sebastiana Kuźnika, członka Koła PZW nr 113 Kobiór, na członka Komisji ds. młodzieży, z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji opiekuna młodzieży Rejonu V - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko.

W zakresie nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków PZW, podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- wystąpienia z wnioskami do Zarządu Głównego PZW o nadanie medali „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” dla 3 członków koła PZW nr 15 Grodziec i członka koła PZW nr 63 Wojkowice - uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części obrad kol. Andrzej Jania – komendant SSR złożył sprawozdanie z działalności SSR za I półrocze 2020 r., w którym Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 495 strażników, przeprowadziła 2491 działań antykłusowniczych; w porze dziennej 2196  oraz 295 w porze nocnej. W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 11 954 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 11 204, na wodach licencyjnych 750 oraz 100 w innych obrębach ochronnych.  We wspólnych działaniach uczestniczyła 93 razy Państwowa Straż Rybacka, 135 razy Policja oraz 59  kontroli przeprowadziła z innymi służbami Strażą Miejską, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką i Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 10 szt. sprzętu: w tym wędkarskiego 3 szt., sprzętu kłusowniczego 7 szt. Ujawniono 269 wykroczeń,  w tym 224 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 45 naruszeń postanowień zezwolenia na amatorski połów ryb wędką. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 99  mandatów karnych na kwotę 13.980 zł .

Ponadto pracownicy działu ochrony wód zatrudnieni na etatach  strażników w I półroczu  2020 roku   przeprowadzili 472 działania antykłusownicze, w tym 417 dziennych oraz 55 nocnych. Skontrolowali 3 119 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 2 883 osób oraz na wodach specjalnych Okręgu 236 osób. W działaniach kontrolnych strażników etatowych  antykłusowniczych zatrzymano 2 szt. sprzętu kłusowniczego. We wspólnych działaniach brało udział 240 przedstawicieli SSR kół, 54  strażników PSR, 45 funkcjonariuszy Policji. Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służby Leśnej w sumie uczestniczyli w 54 działaniach antykłusowniczych. Ujawniono 131 wykroczeń popełnionych przez wędkujących, w tym 124 wykroczenia przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 7 wykroczeń naruszających postanowienia zezwolenia na amatorski połów ryb wędką. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 79 mandatów karnych na kwotę 9.930 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 31 MK na kwotę 3.530 zł , osoby nie zrzeszone 48 MK na kwotę 6.400 zł.

 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu przekazał informację z posiedzenia ZG PZW, które odbyło się 19 września 2020 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZW w Warszawie. Informacja dotyczyła m.in. przyjęcia ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego szczebla okręgowego i naczelnego Związku na XXXII KZD, podjęcia uchwały upoważniającej Prezydium ZG PZW do ogłoszenia kampanii wyborczej wszystkich szczebli organizacyjnych Związku, która będzie uzależniona od zakończenia pandemii i ma być zakończona po jej ogłoszeniu w ciągu 2 miesięcy, uchwalenie składki członkowskiej ogólnozwiązkowej, którą utrzymano na tegorocznym poziomie 100 zł, przyjęto założenia do opracowania budżetu na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku na 2021 r., powołano komisję do nowelizacji statutu PZW, przekazania zysku z działalności GR PZW w Suwałkach za 2019 r., wyrażenia zgody na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na terenie GR PZW w Suwałkach oraz zmiany planu pracy komisji organizacyjnej.

 

 

   

 

W sprawach różnych kol. Zygmunt Witkowski omówił protokół z kontroli z dokumentacji księgowo-finansowej dot. diet i kosztów podróży działaczy w 2019 roku. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów finansowych okręgu. Gospodarka finansowa realizowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w budżecie okręgu.

Kol. Andrzej Jania złożył relację ze spotkania z ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem i dyr. Departamentu GM i ŻŚ Januszem Wroną jakie odbyło się w Strzelinku k. Słupska 21.09.2020 r. na zaproszenie ministerstwa w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej dot. SSR. W spotkaniu tym okręg reprezentował wspólnie z kol. Andrzejem Janią, kol. Adam Niemczyk strażnik etatowy okręgu i PSR. Na spotkaniu omawiano m.in. potrzebę zmiany nazwy SSR na Społecznego Inspektora Rybactwa (SIR), korzystanie inspektorów z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, nadanie uprawnień do kontroli sprzętu, samochodów, innych rzeczy posiadanych przez kontrolowanego w miejscu związanym z połowem ryb w przypadkach uzasadnionego podejrzenia działań niezgodnych z ustawą o rybactwie śródlądowym, prowadzeniu działań kontrolnych na terenie całego kraju, przetwarzaniu danych osobowych osób kontrolowanych, prawa wstępu na tereny kontrolowane, nakładanie mandatów karnych oraz zatrzymywanie zezwoleń na połów ryb, możliwości noszenia środków obrony koniecznej, finansowania kosztów funkcjonowania SIR co jej wielkości i pozyskiwania.

W dniu 22.09.2020 r. w siedzibie ZG PZW odbyło się podobne spotkanie z dwoma posłami z zespołu parlamentarnego ds. wędkarstwa, w którym również uczestniczyli nasi przedstawiciela kol. A. Jania i A. Niemczyk. Temat był zbliżony do spotkania z ministrem.

 

W dalszej części spraw różnych odczytano pismo dyrektora  Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie zawierające podziękowanie za wsparcie udzielone szpitalowi w zw. z pandemią COVID – 19 oraz zapoznano z pismem kol. Konrada Matei członka ZO w sprawie rezygnacji z funkcji członka Zarządu Okręgu, która koliduje z wyborem kol. Konrada Matei na wicestarostę Rady Powiatu Bieruń Nowy.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

  

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin