Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Komunikat nr 1/2010 Zarządu Okręgu

Aktualności | 2010-03-04 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

KOMUNIKAT NR 1 /2010

(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

 •I. SPRAWY  ORGANIZACYJNE

  1. W załączeniu przesyłamy:

a) uchwały  Zarządu Okręgu PZW Katowice z  04.02.2010r.:

      - nr 1/2010     w sprawie: planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i zarządu Okręgu, 
      - nr 2/2010     w sprawie: konkursu na najlepszego strażnika SSR oraz najlepiej działająca grupę w kole, 
      - nr 3/2010     w sprawie: zasad prowadzenia inwestycji w kołach, 
      - nr 4/2010     w sprawie: powołania Kolegium Sędziów przy OKS, 
      - nr 5/2010     w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół na rok 2010, 
      - nr 6/2010     w sprawie: zakazu używania środków pływających na zbiorniku nr 624"Łęgoń", 
      - nr 7/2010     w sprawie: dofinansowania inwestycji w kole nr 62 Wodzisław Śląski, 
      - nr 8/2010     w sprawie: zawierania porozumień międzyokręgowych o wzajemnej współpracy, 
      - nr 9/2010     w sprawie: zakupu urządzeń do napowietrzania wód,

 b) uchwały Zarządu Okręgu PZW Katowice z  13.02.2010r

     - nr 10/2010    w sprawie: przyjęcia budżetu Okręgu na 2010 rok, 
     - nr 11/2010    w sprawie: podziału planowanego wyniku finansowego na rok 2010, 
     - nr 12/2010    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2010, 
     - nr 13/2010    w sprawie: podziału funduszu zarybieniowego na 2010r, 
     - nr 14/2010    w sprawie: ustalenia limitu odznaczeń okręgowych, 
     - nr 15/2010    w sprawie: zmiany formularza wniosku o nadanie okręgowej odznaki 
                               „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu katowickim", 
     - nr 16/2010   w sprawie: zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych kół, 
     - nr 17/2010   w sprawie: zasad naboru uczestników obozu wędkarskiego, 
     - nr 18/2010   w sprawie: powołania Komisji Młodzieżowej, 
     - nr 19/2010   w sprawie: ceremoniału sztandarowego obowiązującego w Okręgu PZW Katowice,

2.  Informujemy, że kartoteki członków zlikwidowanego koła nr 115 Piast znajdują się w biurze Okręgu PZW Katowice.

3. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 60-lecia PZW można zamówić, w terminie do 26 lutego br., w dziale organizacyjnym biura OPZW: 
     -  medal okolicznościowy dwustronny o wymiarach 70x70 mm wykonany z brązu patynowanego (cena około 30 zł bez etui), 
     -  znaczek okolicznościowy (cena około 5,27 zł),

4. Znaki składek członkowskich oraz okręgowych składek członkowskich dla wędkarzy pobiera tylko skarbnik koła albo inna osoba z zarządu koła tylko po przedstawieniu upoważnienia.

5. Przypomina się, że  koła mogą używać tylko nazwy widniejącej na pieczątce koła, które były dostarczone przez Okręg, a w przypadku zmiany nazwy koła należy podjąć w tej sprawie uchwałę Zarządu koła i bezzwłocznie powiadomić biuro Okręgu PZW Katowice.

6. Wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych kół należy przekazywać bezpośrednio do właściwych komisji problemowych Okręgu, które razem z zarządem koła wypracują metody ich realizacji, za które odpowiadają przed swoimi członkami władze koła.

7. Informujemy, że w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca należy składać, przesłane w załączeniu, druki zgłoszenia opiekuna młodzieży wędkarskiej w kole PZW,

8. Przypominamy o konieczności informowania biura OPZW Katowice o aktualnych składach komisji egzaminacyjnych w kołach.

•II.  SPRAWY  SPORTOWE  

 1. Informujemy, że ze względu na zmiany w kalendarzu imprez ogólnopolskich OKS zmuszony był ustalić nowe terminy następujących zawodów okręgowych:
   
  - Puchar OKS I liga - 23.05.
  - Zawody spinningowe „Wiosna 2010" - 16.05.

    2.  Spotkania organizacyjne przedstawicieli drużyn spławikowych I i II ligi odbędą się w  siedzibie 
         Okręgu w Katowicach w dniu 07.03.2010r.:

         I liga -  900
           
II liga - 1100

•III.  SPRAWY DZIAŁU  KSIĘGOWOŚCI

W załączeniu przesyłamy informację o terminach szkoleń skarbników kół.

•IV.  SPRAWY  GRW

 • W związku ze zmiennymi warunkami zimowymi zobowiązuje się wszystkie koła do kontroli zachowania się ryb podczas zimowania oraz kontroli zawartości tlenu w wodzie.

      Wszystkie niepokojące objawy związane z podchodzeniem ryb do przerębli lub ich śnięciem 
      należy zgłaszać    do działu GRW.

 • W związku z przystąpieniem do opracowania nowego wykazu łowisk w którym zostaną podane odstępstwa od Regulaminy Amatorskiego Połowu Ryb zwracam się do kół które chcą zmian w regulaminie połowu na ich wodach aby złożyły odpowiednie wnioski wraz z pełnym uzasadnieniem w terminie do 30 maja .
 • Druki protokołów zarybieniowych należy pobrać przed zarybieniem i prawidłowo wypełnione należy zwrócić do 10 dni od daty zarybienia (oryginał do dział GRW, 1 kopia pozostaje w kole). Niewykorzystane druki należy zwrócić. Błędnie wypełnione druki nie będą przyjmowane.
 • Przypominamy, że rachunki za ryby rozliczane w raporcie kasowym należy dokładnie opisać z podaniem:

           -  nazwy wód, do których zostały wpuszczone ryby
           -   ilości  ryb z podaniem gatunku i asortymentu
           -   nr protokołu

 • W związku z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dn. 16 października 2009 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie gospodarki rybacko wędkarskiej Zjazd uznał (lit B pkt VI ) że w okręgach mogą występować tylko dwa rodzaje wód, wody ogólnie dostępne i licencyjne. W związku z powyższym należy w pilnym terminie wody które są klasyfikowane jako wody licencyjne w myśl uchwały Prezydium ZG nr 22 z dnia 1 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW dostosować do zapisów uchwały
 • Karty ,, bezimienne na zb. Goczałkowice " zostały przez GPW wycofane ze sprzedaży .

Zamówienia na karty imienne  należy składać w dziale GRW  do 20 marca.
Ceny kart  wg danych GPW  nie ulegną zmianie w stosunku do roku ubiegłego.
Szczegóły warunków połowu będą zamieszczone  na zezwoleniu.
Zezwolenia należy rozprowadzać tylko dla członków PZW.

 • Zezwolenia na zb. Dziećkowice - podobnie jak w latach poprzednich zamówienia należy składać do 20 marca, ilość kart jest ograniczona ze strony właściciela zbiornika. Zezwolenie dotyczy tylko i wyłącznie linii brzegowej nieumocnionej od strony rz. Przemszy (zgodnie z regulaminem zbiornika). Pozostała linia brzegowa i dostępność połowu z łodzi pozostaje bez zmian. Według informacji HKW w 2010 r. nie nastąpi odcięcie płotem tej linii brzegowej.
 • Zamówienia  na ryby w okresie  wiosenno - letnim należy składać do 15 marca , druki zamówień są do pobrania w dziale GRW . Wiosną będą dostępne następujące  gatunki ryb: karp - wg wstępnego rozeznania wystąpi ograniczona ilość  ryb zimowanych  w stawach. Szczupak i Sandacz dostępny w asortymencie  narybku letniego  dł. ok. 3,5 cm  w cenie ok.  10 groszy /szt. , pakowane  po 3-4 tyś szt w worki foliowe. Węgorz w postaci narybku podchowanego   w przedziale cenowym  ok. 450 zł./ kg . Pozostałe gatunki i starsze asortymenty  mogą wystąpić jako dodatkowy przyłów  podczas odłowów stawów w niewielkiej ilości. Ostateczne ceny na materiał zarybieniowy będą  znane  w terminie późniejszym (marzec)  i będą do uzyskania telefonicznie.
 • Koła , które chcą  zakupić materiał zarybieniowy we własnym zakresie zgodnie z uchwałą  ZO nr 49/2007 z dnia 20.12.2007 r.  powinny złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia.
 • Z uwagi na występujące  problemy z przeżywalnością  karasia srebrzystego oraz tarlaków szczupaka,   którymi przeprowadzono zarybienie w okresie wiosennym  należy ograniczyć w tym terminie zarybienie tymi gatunkami. Podobne problemy zdarzały się z zarybieniem  w okresach letnich z karpiem. Należy to uwzględnić planując zarybienie w tym okresie zwłaszcza, gdy panują  wysokie  temperatury wody ( pow. 20 0C) . Należy także pamiętać o panującej chorobie wirusowej (koi herpes virus) która najczęściej  ujawnia się w temperaturach 18-26 0C. 
 • Przypominamy, że obecnie badania ryb można wykonać odpłatnie  m.in. w prywatnej lecznicy zwierząt w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Mazańcowicka  36 , tel. 032/ 215 34 39  lub 603 39 72 03. Badania będzie wykonywał lekarz Weterynarii  Maciej Dragan.

Producenci ryb niezależnie od badań powinni mieć świadectwo dopuszczające do obrotu wydane przez powiatowego lekarza weterynarii.

 • Zapraszamy na  zakupy  do hurtowni   ,,Rawa'', która stosuje preferencyjne  ceny dla kół  i sekcji  płatność gotówką i przelewem. Podane ceny w hurtowni są cenami detalicznymi, dlatego nie należy się nimi sugerować tylko zapytać sprzedawcę o cenę dla koła.  
 • Przypominamy o zdawaniu na bieżąco (1 raz w miesiącu) prawidłowo wypełnionych rejestrów za 2009 r.. Ostateczny termin zdawania rejestrów upływa 15 czerwca. Opracowanie rejestrów połowu ryb za 2008 r. w formie broszury jest do odebrania w dziale GRW.
 • Zobowiązuje się koła, które prowadzą rybaczówki i stanice do przedstawienia zapotrzebowania na sprzęt pływający, środki ratunkowe, liny kotwiczne itd. wraz z zapotrzebowaniem należy dołączyć wykaz obecnego wyposażenia z podaniem stanu sprawności. Ostateczny termin składania informacji do 10.03.2009 r.
 • Informujemy, że na zb. Dziećkowice zostały w 2008 r. umieszczone na wodzie specjalistyczne urządzenia monitorujące jakości wody. Urządzenia te w 2008 r. były ze strony osób nam nieznanych uszkadzane a podejrzenia kierowano także w stronę wędkarzy. W związku, z czym należy uprzedzić wszystkich wędkarzy, aby, nie zbliżali się do tych urządzeń (duże boje na wodzie). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek ingerowanie w samo urządzenie pod rygorem sankcji przewidzianych prawem. Zalecamy zachowanie odległość, co najmniej 50 m od urządzeń.
 • Koła prowadzące hodowle ryb zobowiązane są w terminie do końca marca dostarczyć do działu GRW nr identyfikacyjny jaki nadał powiatowy lekarz weterynarii przy zgłoszeniu hodowli ryb.

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin