Warunki Wędkowania w 2024

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach

Powiadom znajomego:

 

 

 

 

  S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

                                                              od 1 stycznia 2024 r.

 

 

              Tekst  jednolity

   Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych na 2024 r

 

 

 

 Uchwała nr 45/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 28.09.2023 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych na 2024 rok

 

 

 Uchwała nr 125/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie: zmian w załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr 45/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 28.09.2023 r. w sprawie: ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych na 2024 rok

 

 

 Uchwała nr 139/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.11.2023 r. w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 45/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 28.09.2023 r. w sprawie: ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych na 2024 rok

 

 

 

 uchwała nr 46/2023 ZO w sprawie wykazu wód krainy pstrąga i lipienia wraz z warunkami amatorskiego połowu ryb obowiązujących od roku 2024 .pdf

 

 

 

 

  

Rejestracja Połowów Ryb obowiązuje na wodach ogólnodostępnych

 

Okręgu PZW w Katowicach 

 

 

Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb

 

 

 Uchwała nr 126/2023 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach .pdf