Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 23.05.2024

Jarosław Pawlak

W czwartek 23.05. 2024 r. o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski i Gł. Księgowa p. Aleksandra Pyszik.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwały.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania Rzecznika Prasowego ZO.

Uchwałę omówił prezes ZO kol. Mirosław Winiarski.

 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 6 Czeladź,

Uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały  w sprawie:

 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowiskach ogólnodostępnych nr 202 „Łęg” i nr 222 „Zalewisko”,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 204 Grobla staw nr 4,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 208 „Kroczymiech”,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 218 „Groble”,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 219 Byczyna Makowiska,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 221 Ziajki,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 231 „Żarki”,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 215 „Żarki II”,
 • wprowadzenia zmiany w regulaminach łowisk specjalnych Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 646 „Gzel Mały”,
 • zatwierdzenia cennika stanicy wędkarskiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce w Boguchwałowicach.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia wysokości i liczby diet dla członków  PZW pełniących  funkcje społeczne we władzach  i organach  statutowych na szczeblu koła,
 • sfinansowania remontu stawu nr 630 Sołtysek wraz z mnichem stawu w Kole PZW nr 31 Kuźnia Raciborska,
 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 34  Łazy,
 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 72  Tarnowskie Góry „Zamet”,
 • zakupu kontenera sanitarnego dla stanicy nad zbiornikiem nr 004 Przeczyce,
 • zakupu kontenera stróżówki na teren siedziby Zarządu Okręgu w Katowicach,
 • sprzedaży samochodu osobowego marki Suzuki Samuraj o numerze rejestracyjnym SK896TM.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKS podjęto uchwały w sprawie:

 • zmiany zapisu § w § 6 uchwały nr 54/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.03.2024 r. w sprawie organizacji przez Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże zawodów wędkarskich pod nazwą „Majówka na Rzeczycach”,
 • zmiany zapisu w § 6 uchwały nr 55/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.03.2024 r. w sprawie organizacji przez Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże zawodów wędkarskich pod nazwą „Starcie Tytanów”,
 • wyrażenia zgody dla  Fundacji Elektrowni Rybnik na zwolnienie dzieci z obowiązku posiadania licencji  podczas zawodów z okazji Dnia Dziecka,
 • zmiany składu osobowego Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Uchwały omówił wiceprezes ds. sportu kol. Grzegorz Kosin.

Komisja organizacyjna – kol. J. Olszewski – poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 09.05.2024r. Omawiano sprawy dotyczące:

 1. Przeglądu złożonych odcisków pieczątek kół.
 2. Przeglądu przez członków komisji podjętych uchwał przez Prezydium ZO i Zarząd Okręgu w sprawie uchylenia uchwał z walnych zgromadzeń sprawozdawczych i przez zarządy kół  zaliczanych do oceny kół w podziale na rejony.
 3. Zagadnień związanych z wykorzystaniem zapisów Statutu PZW i Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW.
 4. Przekazania informacji na temat organizacji zawodów spławikowych połączonych komisji w dniu 24 sierpnia 2024 r. na łowisku specjalnym Długi w Rajsku.

Komisja gospodarcza - kol. E. Totoń przedstawił informację z prac komisji, która odbyła się w dniu 08.05.2024r. Na posiedzeniu komisji omawiano: śnięcia ryb na zbiorniku Rybnik i spotkanie z dyrekcją Elektrowni Rybnik; wizję lokalną na Polderze Racibórz; propozycję na konkurs najlepsza straż rybacka w rejonie. Przedstawiono i omówiono przeliczniki równowartości na ryby w obwodach. Komisja przyjęła informację o przebiegu dotychczasowych zarybień.

Na spotkaniu przedstawicieli Okręgu PZW w Katowicach z dyrekcją, poinformowano Zarząd Elektrowni, że dotychczasowy brak podpisu aneksu do umowy w sprawie dopuszczenia części linii brzegowej do połowów nocnych jest spowodowany brakiem chętnych do  sprzątania zbiornika . Dużym problemem obecnie jest śnięcie tołpyg na zbiorniku. Do tej pory nie jest znana przyczyna śnięcia tołpyg. Będą przeprowadzone odłowy i wykonane zostaną badania anatomopatologiczne przez lekarza weterynarii jak też przesłane próbki do Puław. Na spotkaniu poruszono również sprawę ewentualnego współfinansowania kosztów poniesionych przez Okręg PZW w Katowicach związanych z utylizacją śniętych ryb. Omawiano sprawę korekty cennika za wędkowanie w tzw. strefie zrzutu ciepłej wody (10 stanowisk) oraz braku dojazdu do tzw. zimnej wody.

 Podczas wizji lokalnej rozpatrywano możliwość wjazdu na teren polderu od strony tamy pomiędzy starym a nowym korytem rzeki Odra na część zbiornika Brzezie, która w części należy do PGW Wody Polskie a w części do PPKMiL. Dojazd nad przedmiotową wodę wymaga wykonania kilkuset metrów utwardzonej drogi na koszt Okręgu PZW w Katowicach oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów. Problemem jest również zgoda na przejazd przez wały.

 Ponadto omawiano proponuje nagradzania najlepszej społecznej straży rybackiej w każdym rejonie Okręgu PZW w Katowicach za 2024 r. oraz stosowną gratyfikację finansową, która nie powinna być  mniejsza niż 500,- zł. Wypłata nagród nastąpiła by w 2025 r. z budżetu na ochronę wód w 2025 r.  Koordynacją całego w/w projektu będzie zajmował się kol. Andrzej Jania.

 Dyrektor Biura ZO kol. Henryk Brylski poinformował, że wiosenne zarybienia pstrągiem potokowym wykonane są w 100 % oraz zarybienia narybkiem letnim szczupaka i wiosenne zarybienia karpiem. Odebrano jedną partię węgorza dla kół, w czerwcu będą odebrane dwie partie węgorza na obwody.

W najbliższym czasie będzie odbywało się zarybienie narybkiem letnim sandacza. Wpuszczono również częściowo karpia na łowiska znajdujące się w polderze Buków i polderze Racibórz.

Komisja Finansowa - kol. R. Sito przedstawił informacje z prac komisji, której posiedzenie odbyło się 15.05.2024r. Komisja na posiedzeniu przygotowała projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium dot. dofinansowania  prowadzonych inwestycji w kołach. Ponadto poinformował zebranych o sprzedaży znaków. W stosunku do roku ubiegłego sprzedaż większa jest o 315 znaków członkowskich i 262 znaków na zagospodarowanie i ochronę wód

Wiceprezes ds. sportu kol. G. Kosin przedstawił informacje z posiedzenia OKS, które odbyło się 13.05.2024r. Przygotowano projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium. Poinformował, że powołano w skład OKS kol. Andrzeja Bodinkę, który będzie zajmował się dyscypliną muchową. Obecny na posiedzeniu Dyrektor biura ZO poinformował, że w związku z chorobą kol. K. Chwastka należy przejąć część obowiązków przez koordynatorów poszczególnych dyscyplin. Omówiono zawody rozegrane i do rozegrania na szczeblu Okręgu. Drużyna Okręgu PZW w Katowicach zdobyła I miejsce w 3-boju spinningowym młodzieży w Rzutowym Pucharze Polski który odbył się w dniach 10-12.05.2024r.  

Kol. A. SzczęsnyKomisja Odznaki – poinformował, że komisja nie miała posiedzenia w m-cu maju.

Przewodniczący OKR kol. J. Pawlak przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli w kołach PZW nr 64 Zabrze i nr 65 Zabrze Makoszowy. Przedstawił zalecenia dla Zarządu koła nr 64 Zabrze: prowadzenie na bieżąco ewidencje kartotek. Podjąć starania o uzupełnienie brakujących danych w kartotekach , adnotacji wpisów dokonanych opłat za dany rok, (dotyczy wpisu rodzaju wniesionej opłaty). Dokonać uzupełnienia w karcie ewidencyjnej brakujących adnotacji osób pełnionych funkcji w kole, wpisu odznaczenia, numer i data nadania. Uzupełnione adnotacje kart członków PZW, administratorzy centralnych baz, wędkarzy koła, zobowiązani są do przeglądu zarejestrowanych wędkarzy oraz dokonywania weryfikacji zgodności z zapisami w kartotekach w kole.

Z przeprowadzonej kontroli kart ewidencyjnych członków koła PZW nr 65 Zabrze Makoszowy stwierdzono że zarząd koła na przełomie kilku lat nie prowadził prawidłowo ewidencji kart w formie przyjętej w Związku, według zasad ustalonych przez Zarząd Główny PZW, oraz uchwały nr 36/2018 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.11.2018 r. w sprawie instrukcji postępowania z Kartą Ewidencyjną Członka Polskie Związku Wędkarskiego. Zaleca się sekretarzowi koła prowadzenie na bieżąco ewidencji kartotek. Należy podjąć starania o uzupełnienie brakujących danych w kartotekach, wpisów o dokonanych opłat za dany rok, pełnione funkcje w kole, nadane odznaczenia, wymierzone kary i podpisy osoby której są dane na kartotece.

Rzecznicy Dyscyplinarni: kol. Janusz Osmólski i kol Wojciech Jędrysik przekazali informację o prowadzonych postępowaniach. Poinformowali, że:

 • W związku ze złożonym zawiadomieniem, zostały wszczęte czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy zaistniałej w Kole nr 41 „Relaks”  Piekary Śląskie.
 • Przygotowany został harmonogram szkoleń rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół Okręgu w poszczególnych rejonach. Harmonogram jest opublikowany na internetowej stronie Okręgu i dodatkowo zostanie przesłany do wszystkich kół Okręgu.
 • Zostało zakończone postępowanie w sprawie przyjęcia opłaty członkowskiej na 2024 r. w Kole PZW nr 124 Borynia, z pominięciem formalnych czynności związanych z przeniesieniem karty ewidencyjnej z Koła nr 83 Boguszowice. Sprawa została skierowana do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Rozprawa została wyznaczona na dzień 4 czerwca 2024 r.
 • Podjęto czynności wyjaśniające, w sprawie złożonego zawiadomienia o niewykonaniu obowiązków przez Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Kole nr 55 Sosnowiec Niwka.

Informacje z rejonów przekazali opiekunowie rejonów. Poinformowali o planowanych terminach zebrań z prezesami kół: Rej-I (27.06); Rej-II (15.06); Rej-III (12.06). W okresie pomiędzy zebraniami Rejonu III dokonano w kołach wiosenne zarybienia oraz realizowano terminarz zawodów: 28 kwietnia odbyły się zawody spławikowe – drużynowe w kategorii kadetów i indywidualne w kategorii juniorów, 11 maja odbyły się zawody spławikowe Przewodniczących Sądów Koleżeńskich, Rzeczników Dyscyplinarnych i Opiekunów Młodzieży, 12 maja zawody spławikowe Młode Talenty. Równolegle koła realizują swoje terminarze zawodów, miedzy innymi Mistrzostwa koła w dyscyplinach – spławikowej, spinningowe oraz feederowej. Zebranie prezesów odbędzie się w Rej-IV (jesienią); Rej-V (28.06); Rej-VII (26.06); Rej-VIII (14.06). W rejonach nie ma spraw wymagających wyjaśnień lub interwencji. Zebranie prezesów Rej-VI odbyło się 15.05.2024r.

Dyrektor biura ZO kol. H. Brylski przedstawił informację w sprawie postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku dot. K-83 oraz ofertę na wykonanie operatu wodnoprawnego dla stawu Wielopole.

Prezes kol. M. Winiarski przedstawił Umowę z Zarządem Głównym PZW na administrowanie CBD PZW.

 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak

12 Komentarzy

  Chcesz dodawać komentarze?

  Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.