Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 25.04.2024

Jarosław Pawlak

W dnu 25.04. 2024 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący OSK kol. Zbigniew Rakoczy, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski i Gł. Księgowa p. Aleksandra Pyszik.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W trakcie posiedzenia podjęto uchwały.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia Zarządzenia nr 1/2024 Prezesa ZO PZW w Katowicach z dnia 15.04.2024 r. w sprawie: zakazu połowu ryb na zbiorniku PZW 603 Siedliska (duży zbiornik);
 • uchylenia uchwał zarządów kół: nr 11 Fablok, nr 40 Leśnik-Olkusz, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 125 Chwałowice;
 • uchylenia części zapisu uchwały nr 2/1/2023 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków  Koła PZW nr 3 Bytom z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie nałożenia na członków koła obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia ekwiwalentu za tę pracę.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały  w sprawie:

 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 315A „Wygoda Mała”;
 • zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 013 Paprocany;
 • zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 49/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.03.2024 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia wysokości i liczby diet dla członków  PZW pełniących  funkcje społeczne we władzach  i organach  statutowych na szczeblu koła;
 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 122 Trzebinia;
 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 126 Odra;
 • zakupu oprogramowania Microsoft Office Professional dla Zarządów Kół Okręgu PZW w Katowicach.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKS podjęto uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego;
 • organizacji spinningowych teamowych zawodów wędkarskich przez Zarząd Koła PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza na zbiorniku nr 050 Kuźnica Warężyńska.

Uchwały omówił wiceprezes ds. sportu kol. Grzegorz Kosin

W zakresie działalności Komisji ds. Młodzieży podjęto uchwałę w sprawie:

 • nadania tytułu instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW.

Uchwałę omówił prezes ZO kol. Mirosław Winiarski.

W zakresie działalności OKO podjęto uchwały w sprawie:

 • nadawania odznak honorowych PZW;
 • nadania odznaki  „Senior Wędkarstwa”;
 • nadania odznaki  okręgowej „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu PZW w Katowicach”.

Uchwały omówił przewodniczący komisji kol. Andrzej Szczęsny.

Komisja organizacyjna – kol. J. Olszewski – poinformował, że posiedzenia komisji nie było. Pomimo tego komisja przygotowała projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie oraz na bieżąco prowadzi ocenę podejmowanych uchwał przez zarządy kół które są przesyłane do komisji.

Komisja gospodarcza - kol. E. Totoń przedstawił informację z prac komisji, która odbyła się w dniu 10.04.2024r.na spotkaniu wyjazdowym w siedzibie koła PZW nr 47 Radzionków. Na posiedzeniu komisji omawiano: propozycje zarybień na obwodach rybackich do ujęcia w operatach wodno-prawnych; wizje lokalne przeprowadzone w Kole PZW nr 122 Trzebinia, w Kole PZW nr 113 Kobiór oraz na łowisku nr 802 „Pod Topolami”. Omówiono planowane prace na łowisku nr 630 Sołtysek.

Dotychczasowe zapisy wysokości zarybień w operatach mówiły o dawce minimalnej i maksymalnej zarybienia. W nowym rozporządzeniu ma być zapis jedynie o dawce minimalnej.

W celu określenia wysokości zarybienia na danym obwodzie należy wcześniej wyliczyć tzw. wskaźnik równowartości tzn. minimalne nakłady jakie należy ponieść z zachowaniem priorytetów gatunkowych. W trzech obwodach rybackich Przemsza nr 1 (zb. Przeczyce), Brynica nr 1 (zb. Kozłowa Góra), Rybnik nr 2 (zb. Rybnik) były zapisy dotyczące zarybiania sumem. Koła będące gospodarzami w/w wód (nie dotyczy zb. Rybnik), tj. Koło PZW nr 104 przy UMiG Siewierz, Koło PZW nr 41 Relaks w Piekarach Śląskich wnoszą o zaprzestanie zarybiania przedmiotowych wód sumem. W związku z tym należy rozważyć zarybienie tych wód innym gatunkiem ryby drapieżnej. W operatach należy ująć zapisy dotyczące zarybień fakultatywnych w tym również te dotyczące zarybienia karpiem handlowym, na które trzeba było uzyskać zgodę ministra. Ponadto w opracowywanych operatach należy umieścić zapis o możliwości wprowadzenia zasady „no kill”, podwyższenia wymiarów ochronnych, okresów ochronnych, limitów połowu, rozgrywania zawodów wędkarskich itp.

Wizja lokalna w Kole PZW nr 122 Trzebinia odbyła się w dniu 20.03.2024 r. i dotyczyła konieczności przeprowadzenia remontu stanicy nad zbiornikiem Balaton, która jest siedzibą koła. Zgodnie z umową dzierżawy (10 lat) Koło PZW nr 122 Trzebinia ma dostosować wygląd siedziby do zmodernizowanego przez miasto terenu wokół w/w zbiornika.

Wizja lokalna w Kole PZW nr 113 Kobiór odbyła się w dniu 02.04.2024 r. Komisja skoncentrowała swoją pracę głównie na wynikach uzyskiwanych na stawach hodowlanych. Stwierdzono bardzo niską efektywność produkcji karpia na przedmiotowych stawach. Zobowiązano koło aby bezwzględnie powiadamiało Okręg PZW w Katowicach o terminie odłowów stawów hodowlanych.

Wizja lokalna na łowisku nr 802 „Pod Topolami” odbyła się w dniu 10.04.2024 r. w obecności Wiceprezesa Koła PZW nr 3 Bytom w celu oceny możliwości dojazdu do przedmiotowego łowiska oraz stanu technicznego stanowisk wędkarskich. Wizja odbyła się po skardze skierowanej do ZG przez p. R. Szewczyka członka koła. Komisja nie stwierdziła uchybień ze strony opiekuna łowiska tj. Koła PZW nr 3 Bytom odnośnie utrzymania go w należytym porządku.

Przygotowane zostało i wysłane pismo do ZG PZW w sprawie nadmiernej ilości kormoranów i czapli siwej na wodach Okręgu PZW w Katowicach i podjęcie stosownych działań na szczeblu ministerialnym mające na celu zmniejszenie strat w gospodarce rybacko-wędkarskiej powodowanej przez w/w ptaki, oraz pismo w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime. Okręg PZW w Katowicach wnosi o wykreślenie karpia z wykazu ryb uznawanych za nierodzime.

Komisja Finansowa - kol. R. Sito przedstawił informacje z prac komisji której posiedzenie odbyło się 18.04.2024r. Komisja na posiedzeniu przygotowała projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium dot. dofinansowania  prowadzonych inwestycji w kołach. Ponadto poinformował zebranych o sprzedaży znaków do 24.04.2024r. W stosunku do roku ubiegłego sprzedaż zwiększyła się o 1326 znaków członkowskich i 1152 znaków na zagospodarowanie i ochronę wód.

Wiceprezes ds. sportu kol. G. Kosin przedstawił informacje z posiedzenia OKS, które odbyło się 08.04.2024r. Przygotowano projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium. Omawiano końcowe przygotowania zawodów spinningowych brzegowych „Puchar Berkley” organizowanych w dniach 12-14 kwietnia 2024 r. na rzece Wisła w Wiśle zaliczane do Grand Prix Polski 2024, jak też organizację na łowisku specjalnym Czarna Przemsza zawodów spinningowych brzegowych „Puchar Mikado” zaliczanych do Grand Prix Polski 2024, które odbędą się w dniach 26-28 kwietnia 2024 r. Złożony zostanie wniosek do UM Będzin w sprawie objęcia patronatem tych zawodów przez Prezydenta miasta Będzina.

Kol. A. Szczęsny – Komisja Odznaki – poinformował, że komisja rozpatrzyła wnioski na odznaczenia krajowe i okręgowe. Wnioski na niewłaściwych drukach oraz po terminie (na odznaczenia krajowe termin był do 31.01.2024r.) zostały odrzucone przez komisję i nie były rozpatrywane.

Kol. M. Wrzeszkiewicz poinformował, że posiedzenie komisji Promocji i Mediów odbyło się w dniu  04.04.2024r. Omawiano przygotowania do zawodów integracyjnych o Puchar Prezesa ZO PZW w Katowicach Hanysy & Gorole organizowanych w dniu 30.06.2024 na zbiorniku ERG w Żorach. Przygotowano pisma do: Prezydenta Żor, Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli i Urzędu Marszałkowskiego celem objęcia patronatem tych zawodów. Zaplanowano wizytę do Dyrektora Decathlon Żory celem nawiązania współpracy tak jak to miało miejsce w latach poprzednich z Decathlon Sosnowiec przy organizacji zawodów. Zaproszono przedstawicieli Komisji Promocji i Mediów ZG PZW, którzy są zainteresowani formułą tych unikatowych w skali kraju zawodów.

Omówiono udział członków komisji w XIII Targach Turystycznych Doliny Karpia w Zatorze w dniu 16.06.2024. Omawiano przygotowywane materiały do folderów z okazji 75-lecia PZW w Katowicach.

Zamówiono mapę łowisk wędkarskich Okręgu PZW w Katowicach. Ustalono udział członków komisji w GPP w dniach 26-28.04.2024 celem wykonania dokumentacji fotograficznej.

Przewodniczący OKR kol. J. Pawlak przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli w kołach PZW nr 64 Zabrze i nr 65 Zabrze Makoszowy.

Przewodniczący OSK kol. Z. Rakoczy przedstawił informację z posiedzenia, które odbyło się w dniu 03.04.2024r. Spraw do rozpatrzenia przez Sąd nie było. Omawiano przeprowadzone szkolenia dla przewodniczących SK kół oraz wyznaczono termin dodatkowego szkolenia na 20.04.2024r. dla osób, które nie brały w szkoleniu udziału.

Rzecznicy Dyscyplinarni: kol. Janusz Osmólski i kol Wojciech Jędrysik przekazali informację o prowadzonych postępowaniach. Poinformowali, że:

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie przyjęcia opłaty członkowskiej na 2024 r. w Kole PZW nr 124 Borynia, z pominięciem formalnych czynności związanych z przeniesieniem karty ewidencyjnej z Koła nr 83 Boguszowice.

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Okręgu, na którym były przedstawione informacje dotyczące niezłożenia sprawozdań z działalności rzeczników dyscyplinarnych w 2023 r. niektórych z kół Okręgu, spłynęło kilka brakujących sprawozdań. Jednakże nie mogą być ona zaliczone, gdyż termin ich złożenia był określony na koniec lutego 2024 r. Również nie zostały zaliczone sprawozdania, które zostały przesłane przed zakończeniem 2023 roku.

Informacje z rejonów przekazali opiekunowie rejonów. Poinformowali o planowanych terminach zebrań z prezesami kół: Rej-I (m-c czerwiec); Rej-II (15.06); Rej-III (12.06);  Rej-V (pod koniec czerwca); Rej-VI (14.05); Rej-VII (20.06); Rej-VIII (14.06). W rejonach nie ma spraw wymagających wyjaśnień lub interwencji.

Prezes przedstawił informację w sprawie spotkań strefowych z delegatami na KZD organizowanych przez ZG w sprawie konsultacji nad projektem nowego Statutu i bieżących spraw Okręgów.

Dyrektor biura ZO kol. H. Brylski przedstawił informację w sprawie funkcjonowania Centralnej Bazy Członków PZW i wpisywania numerów legitymacji członkowskich z przypisanym dla naszego Okręgu prefiksem – KAT – pisanym przed numerem legitymacji.

Ponadto poinformował zebranych o śnięciach ryb na zb. Rybnik oraz na Kanale Gliwickim i podjętych działaniach w tym zakresie m.in. powiadomienie wszystkich możliwych służb i instytucji.

 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak