Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 28.03.2024

Jarosław Pawlak

W dniu 28.03. 2024 r. o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu  PZW w Katowicach w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OSK kol. Zbigniew Rakoczy, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik, kol. Janusz Osmólski, przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak,  Dyrektor biura ZO Henryk Brylski i Gł. Księgowa p. Aleksandra Pyszik.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2023 rok,
 • przyjęcia budżetu Okręgu PZW w Katowicach  na 2024 rok.
 • zmiany składu osobowego komisji finansowej,
 • wprowadzenia obowiązku posiadania osobnego rachunku bankowego na łowiska specjalne,
 • zatwierdzenia wysokości i liczby diet dla członków  PZW pełniących  funkcje społeczne we władzach  i organach  statutowych na szczeblu koła,
 • sfinansowania zakupu siedziby koła nr 12 Dąbrowa Górnicza,
 • regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu na rok 2024.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie:

 • przedłożenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu oraz uchylenia uchwał Zarządu Okręgu PZW w Katowicach,
 • uzupełnienia zapisu podstawy prawnej uchwały nr 63/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r.,
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  uchwale  nr 62/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r. w sprawie: rozwiązania Okręgowego Klubu Wędkarskiego,
 • uchylenia zapisu zawartego pod lit. a) § 3 uchwały nr 2/03/12/2023 walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 122 Trzebinia z dnia 03.12.2023 r.
 • uchylenia zapisu zawartego w § 3 ust. 1 lit. c) uchwały nr 2/2023 walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 109 Krzyżanowice z dnia 10.12.2023 r.
 • uchylenia uchwał zarządów kół: nr 28 Knurów, nr 46 Tokai COBEX, nr 51 Ruda Śląska, nr 56 Świętochłowice, nr 125 Chwałowice,
 • uchylenia częściowego zapisu § 2 uchwały nr 4/2024 Zarządu Koła PZW nr  41 „Relaks” Piekary Śląskie z dnia 05.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wypożyczenie łodzi Koła PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie,
 • zakupu siedziby Koła PZW nr 12 Dąbrowa Górnicza.
 • wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 i 2 uchwały nr 64/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian zapisów załącznika do uchwały nr 112/2022 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2022 r. w sprawie oceny działalności kół od 2023 roku.                                                    

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności GRW podjęto uchwałę w sprawie:

 • podziału środków finansowych na zarybienie w 2024 r.

Uchwałę omówił Dyrektor biura kol. Henryk Brylski.

W zakresie działalności OKS omówiono uchwały w sprawie:

 • zmiany składu osobowego Okręgowego Kapitanatu Sportowego,
 • dofinansowania i finansowania zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu.

Uchwały omówił  kol. Krzysztof Balcarek.

Kol. J. Olszewski – przedstawił podsumowanie uwag i najczęściej popełniane błędy podczas walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach oraz poinformował o realizacji uchwał OZD i KZD PZW na przestrzeni 2 lat obecnej kadencji,

Przewodniczący OKRkol. Jarosław  Pawlak przedstawił informację z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 06.03.2024r. Poinformował o przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz wybranych dokumentów Zarządu Okręgu PZW w Katowicach za 2023 rok. Na podstawie wyników kontroli pod względem formalnym jak i merytorycznym Komisja zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2023 rok w wersji przedłożonej jako zgodnego z obowiązującymi przepisami. W związku z tym może ono być przedmiotem oceny i zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu w Katowicach.

Przewodniczący OSK – kol. Zbigniew Rakoczy przedstawił informację o przeprowadzonych szkoleniach przewodniczących sądów koleżeńskich kół. Poinformował, że GSK ZG odrzucił odwołanie prezesa koła PZW nr 113 Kobiór oraz że nie wpłynęły do tej pory żadne sprawy do rozpatrzenia przez OSK.

Informacje z pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego przedstawił Prezes kol. Mirosław Winiarski. Poinformował, że komisja organizacyjna Zarządu Głównego wraz z powołaną Komisją Statutową, przygotowała projekt zmian do obecnego statutu. Projekt statutu miał być procedowany przez Krajowy Zjazd Nadzwyczajny w dniu 17 lutego 2024 roku. Jednak Zarząd Główny mając na względzie  prace legislacyjne ustawodawcy,   przede wszystkim w sferze ustawy z dnia 18  kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach podjął uchwałę o odwołaniu NKZD. Zmiany w ustawach  niewątpliwie znacząco  wpłyną na sposób działania i założenia strategii Związku. Wypracowane dotychczas propozycje w zakresie kształtu nowego Statutu na skutek tych zmian, mogą okazać się niewystarczające.

Zaistniała zatem pilna potrzeba przeprowadzenia dodatkowej, pogłębionej analizy, poprzedzonej możliwie najszerszymi konsultacjami z delegatami na zjazd z wszystkich okręgów, co do kierunku działania Związku, i co za tym idzie, rozwiązań statutowych korelujących z uwarunkowaniami i normami przyszłego prawa. Planowane są spotkania strefowe z delegatami okręgów.

ZG przystępuje do Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”.

Zostaliśmy zaproszeni jako Okręg przez ZG do grona 5 Okręgów wiodących. Dofinansowanie wynosić będzie 11 mln złotych. 95% środki unijne i 5% środki Okręgów.  

Na Konferencji Sportu zorganizowanej przez ZG udało nam się przeforsować sprawę organizacji zawodów spinningowych na szczeblu krajowym i okręgów w formule jak było poprzednio. Tzn. indywidualne mistrzostwa z brzegu i z łodzi. Duży udział w tym mieli nasi koledzy , którzy znaleźli się GKS ZG kol. W. Frank i GK Sędziów kol. K. Balcarek.

Ponadto jako Okręg staramy się brać udział we wszystkich konferencjach i sympozjach dot. Odry a organizowanych przez różne środowiska naukowe, fundacje, ministerstwa i komisje sejmowe.  

Dyrektor biura ZO kol. H. Brylski omówił pisma z Zarządu Głównego PZW w sprawie:

- ewidencji członków PZW w portalu wedkarz.pl i Centralnej Bazy Danych PZW; pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; opinię Kancelarii Prawnej ZG dot. wprowadzania danych z numerem Pesel; pisma do Ministerstwa Infrastruktury ws. sytuacji na Kanale Gliwickim,

Ponadto przedstawił pismo z Okręgu PZW z/s w Opolu dot. stosowania ulg dla wędkarzy oraz poinformował o skierowaniu zapytania do ZG w tej sprawie. Zapoznał zebranych z pismem z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ws. nieruchomości  (zb. Błękitny) w Chełmie Śląskim. Nieruchomość ta nie jest przewidziana do sprzedaży ani też do wydzierżawienia.

Dyrektor przedstawił także informację otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki  rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Piotrówka nr 1, Pszczynka nr 1, która wg Urzędu jest zgodna z założeniami operatu rybackiego.

Poinformował zebranych o planowanej pielgrzymce na Jasną Górę dla wędkarzy organizowanej przez Okręg PZW w Częstochowie.

Skarbnik kol. Robert Sito oraz Prezes ZO omówił kwestię przeprowadzonych szkoleń skarbników i prezesów kół. Tak jak na posiedzeniu Prezydium ZO poruszył bulwersujące zachowanie niektórych prezesów kół, którzy są członkami Zarządu Okręgu negują i podważają obowiązujące uchwały i przepisy PZW jak też ustawy o rachunkowości i przepisy skarbowe.

Większość uczestników szkolenia ze zrozumieniem i merytorycznie odnosiła się do poruszanych tematów i zagadnień. Prezes ZO w imieniu tychże uczestników złożył podziękowanie całemu działowi księgowości za całokształt przeprowadzonego szkolenia oraz za merytoryczne i profesjonalne przygotowanie.

 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

12 Komentarzy

  Chcesz dodawać komentarze?

  Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.